©
sickpage:

Hidehiko SakashitaPassersby, 2013
yesrobyn:

I love this jacket.